คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา การใช้โปรแกรมด้านการคํานวณและการใช้โปรแกรมนําเสนองาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ โดยคํานึงถึงสิทธิทางปัญญา กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์