วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ๔๒๐ ๓๐๔ การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Prerequisite : 420 304 Electronic Business Management

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีความปลอดภัยของข้อมูล ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์