คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิด หลักการทางวิทยาการระบาด สถิติชีพ ชีวสถิติทางการแพทย์และสาธารณสุข ดัชนีอนามัย ธรรมชาติของการเกิดโรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ องค์ประกอบของการเกิดโรค หลักการป้องกันและควบคุมโรค การจัดการทางวิทยาการระบาด การสอบสวนโรคและการเฝ้าระวังโรค

          Concepts, principles of epidemiology; vital statistics, medical and public health biostatistics, health indices, nature of infection disease, communicable disease, component of disease, principles of prevention and disease control, epidemiology management, epidemiology investigation and surveillance


แนวคิดและหลักการพยาบาลบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรังที่มีพยาธิสภาพตามระบบ
ครอบคลุมบทบาทการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและกลับเป็นซ้ำ และการสร้างเสริม
สุขภาพ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลอย่างเป็นองค์รวม การดูแลแบบประคับประคอง คำนึงถึง
ความปลอดภัย ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principle of nursing for adult clients who have acute and chronic illness
under pathological of systems, including nursing roles in health care, rehabilitation, prevention and
recurrence prevention, and promotion; utilizing nursing process in holistic care, palliative care,
concerning to safety, the law and ethical issues involved

แนวคิด ทฤษฎีและหลักพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของบุคคล ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยสูงอายุ ภาวะวิกฤตที่เกิดจากการพัฒนาการ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย

Concepts, theories and principles in human development; factors affecting physical, emotional, social, and cognition developments in humans from fertilization to elderly; developmental crisis; guidelines for developmental promotions in all age groups

แนวคิดและหลักการพยาบาลบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤติ จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาเฉพาะ ครอบคลุมบทบาทการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและกลับเป็นซ้ำ และการสร้างเสริมสุขภาพในการดูแลผู้ที่มีพยาธิสภาพตามระบบ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลอย่างเป็นองค์รวม คำนึงถึงความปลอดภัย ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

         Concepts and principle of nursing for adult clients with critical illness, requiring medical technologies and special therapeutics, including nursing roles in health care, rehabilitation, prevention and recurrence prevention, and promotion for clients under pathological of systems; utilizing nursing process in holistic care, concerning to safety, the law and ethical issues involved