แนวคิด หลักการพยาบาลอนามัยชุมชน ระบบบริการสุขภาพ นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ บทบาทของพยาบาลอนามัยชุมชน การสาธารณสุขมูลฐาน นวัตกรรมสาธารณสุข งานอนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลอย่างเป็นองค์รวม คำนึงถึงความปลอดภัย ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง และการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

Concept, principles of community nursing, national public health services, health promotion plans and policies, role of community health nursing, primary health care, public health innovations, community nurse in family and school; utilizing nursing process in holistic care, concerning to safety, the law and ethical issues involved and integration of local wisdom