สำหรับนักศึกษาเข้าทำ pre-test และ post-test ในการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์

ขั้นตอนการใช้งานระบบ LMS (Learning Management System) ของมหาวิทยาลัยราชธานี 

ประกอบด้วย 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ (เน้นรู้ให้ครบ จัดทำตามงบที่มี)

SEO model

 ** (เนื้อหาครอบคลุม 5 รายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ความรู้เบื้องต้นก่อนเรียน

 • มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • มีทักษะในการใช้ Social Network เพื่อการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook , Line , IG , Youtube เป้นต้น
 • ถ้ามีทักษะในการวาดภาพหรือออกแบบภาพกราฟฟิก (จะดีมาก)

seo model 2

รายวิชาที่มีความสอดคล้อง

 • ทักษะการใช้ซอร์แวร์คอมพิวเตอร์
 • ธุรกิจสมัยใหม่
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ 
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


หัวข้อหรือรายวิชาที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

 • ศึกษาการเขียนแผนธุรกิจ เพราะคุณจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างแน่นอน
 • คอมพิวเตอร์กรฟฟิก
 • พัฒนาสื่อมัลติมีเดียหรือการสร้างโฆษรา หนัวสั้น
 • อื่นๆ

update 30-03-2563